SOD TORAH
ח' סיון התשעח (02:01), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין
חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
האחתעדהושםהשניתצלהותלדעדהאתיבלהואהיהאביישבאהלומקנהושםאחיויו
בלהואהיהאביכלתפשכנורועוגבוצלהגםהואילדהאתתובלקיןלטשכלחרשנחשת
וברזלואחותתובלקיןנעמהויאמרלמךלנשיועדהוצלהשמעןקולינשילמךהאזנ
האמרתיכיאישהרגתילפצעיוילדלחברתיכישבעתיםיקםקיןולמךשבעיםושבעה
וידעאדםעודאתאשתוותלדבןותקראאתשמושתכישתליאלהיםזרעאחרתחתהבלכי
הרגוקיןולשתגםהואילדבןויקראאתשמואנושאזהוחללקראבשםיהוהזהספרתו
לדתאדםביוםבראאלהיםאדםבדמותאלהיםעשהאתוזכרונקבהבראםויברךאתםוי
קראאתשמםאדםביוםהבראםויחיאדםשלשיםומאתשנהויולדבדמותוכצלמוויקר
אאתשמושתויהיוימיאדםאחריהולידואתשתשמנהמאתשנהויולדבניםובנותוי
היוכלימיאדםאשרחיתשעמאותשנהושלשיםשנהוימתויחישתחמששניםומאתשנה
 הוכחה של מדרש רבה
זיכוי הרבים:

כמובן שהמדרש לא צריך הוכחה, אלא אנחנו מראים את דברי המדרש דרך הדילוגים,

(בראשית ד כג) וַיֹּאמֶר לֶמֶךְ לְנָשָׁיו עָדָה וְצִלָּה שְׁמַעַן קוֹלִי, נְשֵׁי לֶמֶךְ הַאְזֵנָּה אִמְרָתִי כִּי אִישׁ הָרַגְתִּי לְפִצְעִי וְיֶלֶד לְחַבֻּרָתִי: 

בבראשית רבה פרשה כג סימן ד, כתוב: ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי וגו', רבי יוסי בר חנינא אמר תבען לתשמיש [ביקש מהן לשמש לו]. אמרו לו [נשיו] מחר המבול בא, [אם] נשמע לך ונהיה פרות ורבות למארה [דהיינו למוות וקללה כי הבנים שלך הם דור שביעי לקין ולכן נחרץ דינם למות כי שבעתים יוקם קין]. אמר להן כי איש הרגתי לפצעי, שיבואו עלי פצעים בשבילו?!, וילד לחבורתי, שיבואו עלי חבורות [מכות] בשבילו?! אתמהא [תמיהה, הרי אני הרגתי בשוגג ולא מגיע לי עונש], קין הרג [את הבל] ונתלה לו ז' דורות [עד שיקבל את העונש], ואני שלא הרגתי אינו דין  שיתלה לי על זה [שבעים ושבע דורות כי אני, למך, הרגתי בשוגג, לכן אתן צריכות לשמש לי]. [לפי פירש"י, מהרז"ו ומתנות כהונה]

רואים שלמך תבע את נשיו לתשמיש שזה היה אחד העוונות של דור המבול שבגללו נחרץ דינם [שלא למטרת פריה ורביה], וכך אמרו שם במדרש (סימן ב) א"ר עזריה בשם ר' יהודה בר סימון כך היו אנשי דור המבול עושין היה אחד מהן לוקח לו שתים אחת לפריה ורביה ואחת לתשמיש וכו'. ומפרש מהרז"ו שלמדו את זה מבנין אב בגלל למך כי התורה סיפרה עליו מכל דור המבול בפירוט אז למדו ממנו על כל הדור איך הם התנהגו.

לכן פתחנו את הפסוק לעיל בטבלה וחיפשנו מראש את הביטוי "לתשמיש". כי מה שנאמר ויאמר למך לנשיו עדה וצלה שמען קולי וכו' כפי שהסברנו זה שהוא תבע [ביקש] מהם לשמש אותו והן סירבו וכו'.

הביטוי לתשמיש הוא ארוך 6 אותיות וההסתברות למצוא אותו מראש בדיוק בפסוק הזה מאוד נמוכה. וכן הדילוג "תבען" בסמוך. שזהו הלשון שנאמר במדרש "תבען לתשמיש".

המהרז"ו מסביר איך למדו חז"ל לפי ל"ב המידות של רבי אלעזר בנו של ריה"ג איך דורשים בתורה ובמקרא, ובמקרה הזה מכיוון שכתוב בסמוך וידע אדם עוד את חוה אשתו וכו', לכן דרשו סמוכים כלומר מהסמיכות של הפרשיות האלה לומדים שגם מה שביקש כאן למך מנשיו זה תשמיש.

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לאבא של יצחק אבינו?

רמז: אבר...

טבלאות צפנים אחרונות

גונב נפש
מאת יאשיהו מ.ג.
564 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

והיה עקב תשמעון
מאת המערכת
580 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

תשעה באב
מאת יאשיהו מ.ג.
1226 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

מנהיג בטחון, אדום
מאת רונן ע.
763 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

עשו משול לחזיר
מאת המערכת
655 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

עלית למרום שבית שבי
מאת יאשיהו מ. ג.
956 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

הוכחה של מדרש רבה
מאת חזקיהו רם
962 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

פנחס הוא אליהו הנביא 2
מאת רונן ע.
1126 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

פינחס הוא אליהו הנביא
מאת משה ל.
1153 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל

סביב רשעים יתהלכון
מאת יאשיהו מ. ג.
1381 צפיות
נושא: מדרשי חז"ל