SOD TORAH
ח' ניסן התשעח (10:05), פרשת
חפש את הדברים הכי מעניינים בתורה: שם המשפחה שלך, השם שלך, מקום העבודה, בת הזוג שלך
 
צור קשר: sodtorah@gmail.com
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין

כל הספרים והחידושים באתר נכתבו ע"י הרה"ג שלמה הרוש לפניות וייעוץ בנושאים פרנסה, זיווג ורפואה על פי צופן התורה צרו קשר 054-7205382 או באימייל sodtorah@gmail.com

חיפוש דילוגים בתורה
חיפוש ביטוי:   איפוס
שיטת חיפוש:  אזור לחיפוש:
אפשרויות הצגת הסתברויות בטבלה הצג תוויותהצג פסוקיםשלח טבלה לחבר הצג דו"ח הסתברות
הגדרות טבלה
רוחב טבלה לפי דילוג + - LCM GCF סידור אוטומטי
התחל טבלה מ- עד « » סידור אורך טבלה
חיתוך רוחב טבלה עד
רוחב הטבלה: + - אורך טבלה: + - מיקום הדילוג: [ | ]
חיתוך רוחב טבלה
ביטוי: | דילוג:
הפסוק שחותך את האות המסומנת בביטוי:
במ' ל ז:ח
במ' ל ח:ט
במ' ל ט:י
במ' ל י:יב
במ' ל יב:יג
במ' ל יג:יד
במ' ל יד:טו
במ' ל טו:טז
במ' ל טז:יז
במ' ל יז:לא ב
במ' לא ב:ג
במ' לא ג:ה
במ' לא ה:ו
במ' לא ו:ז
במ' לא ז:ח
במ' לא ח:ט
במ' לא ט:י
במ' לא י:יב
במ' לא יב:יב
במ' לא יב:יג
במ' לא יג:טו
במ' לא טו:טז
במ' לא טז:יח
במ' לא יח:יט
במ' לא יט:כ
במ' לא כ:כא
במ' לא כא:כב
במ' לא כב:כג
במ' לא כג:כה
במ' לא כה:כו
במ' לא כו:כח
במ' לא כח:כח
במ' לא כח:ל
במ' לא ל:ל
במ' לא ל:לב
במ' לא לב:לג
במ' לא לג:לה
במ' לא לה:לו
במ' לא לו:לח
במ' לא לח:לט
במ' לא לט:מא
במ' לא מא:מב
במ' לא מב:מג
במ' לא מג:מז
במ' לא מז:מז
במ' לא מז:מח
במ' לא מח:מט
במ' לא מט:נ
במ' לא נ:נב
במ' לא נב:נב
במ' לא נב:נד
במ' לא נד:לב א
במ' לב א:א
במ' לב א:ב
במ' לב ב:ד
במ' לב ד:ה
במ' לב ה:ו
במ' לב ו:ז
במ' לב ז:ט
במ' לב ט:י
במ' לב י:יא
במ' לב יא:יב
במ' לב יב:יג
במ' לב יג:יד
במ' לב יד:טו
במ' לב טו:יז
במ' לב יז:יח
במ' לב יח:יט
במ' לב יט:כ
במ' לב כ:כא
במ' לב כא:כב
במ' לב כב:כג
במ' לב כג:כה
במ' לב כה:כו
במ' לב כו:כח
במ' לב כח:כט
במ' לב כט:כט
במ' לב כט:ל
במ' לב ל:לא
במ' לב לא:לג
במ' לב לג:לג
במ' לב לג:לד
במ' לב לד:לו
במ' לב לו:לח
בטאשפתיהאשראסרהעלנפשהושמעאישהביוםשמעווהחרישלהוקמונדריהואסרהאש
ראסרהעלנפשהיקמוואםביוםשמעאישהיניאאותהוהפראתנדרהאשרעליהואתמבטא
שפתיהאשראסרהעלנפשהויהוהיסלחלהונדראלמנהוגרושהכלאשראסרהעלנפשהיק
וםעליהואםביתאישהנדרהאואסרהאסרעלנפשהבשבעהושמעאישהוהחרשלהלאהניא
אתהוקמוכלנדריהוכלאסראשראסרהעלנפשהיקוםואםהפריפראתםאישהביוםשמעו
כלמוצאשפתיהלנדריהולאסרנפשהלאיקוםאישההפרםויהוהיסלחלהכלנדרוכלשב
עתאסרלענתנפשאישהיקימנוואישהיפרנוואםהחרשיחרישלהאישהמיוםאליוםוה
קיםאתכלנדריהאואתכלאסריהאשרעליההקיםאתםכיהחרשלהביוםשמעוואםהפריפ
ראתםאחרישמעוונשאאתעונהאלההחקיםאשרצוהיהוהאתמשהביןאישלאשתוביןאב
לבתובנעריהביתאביהוידבריהוהאלמשהלאמרנקםנקמתבניישראלמאתהמדיניםא
חרתאסףאלעמיךוידברמשהאלהעםלאמרהחלצומאתכםאנשיםלצבאויהיועלמדיןלת
תנקמתיהוהבמדיןאלףלמטהאלףלמטהלכלמטותישראלתשלחולצבאוימסרומאלפיי
שראלאלףלמטהשניםעשראלףחלוציצבאוישלחאתםמשהאלףלמטהלצבאאתםואתפינח
סבןאלעזרהכהןלצבאוכליהקדשוחצצרותהתרועהבידוויצבאועלמדיןכאשרצוהי
הוהאתמשהויהרגוכלזכרואתמלכימדיןהרגועלחלליהםאתאויואתרקםואתצורוא
תחורואתרבעחמשתמלכימדיןואתבלעםבןבעורהרגובחרבוישבובניישראלאתנשי
מדיןואתטפםואתכלבהמתםואתכלמקנהםואתכלחילםבזזוואתכלעריהםבמושבתםו
אתכלטירתםשרפובאשויקחואתכלהשללואתכלהמלקוחבאדםובבהמהויבאואלמשהו
אלאלעזרהכהןואלעדתבניישראלאתהשביואתהמלקוחואתהשללאלהמחנהאלערבתמ
ואבאשרעלירדןירחוויצאומשהואלעזרהכהןוכלנשיאיהעדהלקראתםאלמחוץלמח
נהויקצףמשהעלפקודיהחילשריהאלפיםושריהמאותהבאיםמצבאהמלחמהויאמראל
יהםמשההחייתםכלנקבההןהנההיולבניישראלבדברבלעםלמסרמעלביהוהעלדברפ
עורותהיהמגפהבעדתיהוהועתההרגוכלזכרבטףוכלאשהידעתאישלמשכבזכרהרגו
וכלהטףבנשיםאשרלאידעומשכבזכרהחיולכםואתםחנומחוץלמחנהשבעתימיםכלה
רגנפשוכלנגעבחללתתחטאוביוםהשלישיוביוםהשביעיאתםושביכםוכלבגדוכלכ
ליעורוכלמעשהעזיםוכלכליעץתתחטאוויאמראלעזרהכהןאלאנשיהצבאהבאיםלמ
לחמהזאתחקתהתורהאשרצוהיהוהאתמשהאךאתהזהבואתהכסףאתהנחשתאתהברזלאת
הבדילואתהעפרתכלדבראשריבאבאשתעבירובאשוטהראךבמינדהיתחטאוכלאשרלא
יבאבאשתעבירובמיםוכבסתםבגדיכםביוםהשביעיוטהרתםואחרתבאואלהמחנהוי
אמריהוהאלמשהלאמרשאאתראשמלקוחהשביבאדםובבהמהאתהואלעזרהכהןוראשיא
בותהעדהוחציתאתהמלקוחביןתפשיהמלחמההיצאיםלצבאוביןכלהעדהוהרמתמכס
ליהוהמאתאנשיהמלחמההיצאיםלצבאאחדנפשמחמשהמאותמןהאדםומןהבקרומןהח
מריםומןהצאןממחציתםתקחוונתתהלאלעזרהכהןתרומתיהוהוממחצתבניישראלת
קחאחדאחזמןהחמשיםמןהאדםמןהבקרמןהחמריםומןהצאןמכלהבהמהונתתהאתםלל
ויםשמרימשמרתמשכןיהוהויעשמשהואלעזרהכהןכאשרצוהיהוהאתמשהויהיהמלק
וחיתרהבזאשרבזזועםהצבאצאןששמאותאלףושבעיםאלףוחמשתאלפיםובקרשניםו
שבעיםאלףוחמריםאחדוששיםאלףונפשאדםמןהנשיםאשרלאידעומשכבזכרכלנפשש
ניםושלשיםאלףותהיהמחצהחלקהיצאיםבצבאמספרהצאןשלשמאותאלףושלשיםאלף
ושבעתאלפיםוחמשמאותויהיהמכסליהוהמןהצאןששמאותחמשושבעיםוהבקרששהו
שלשיםאלףומכסםליהוהשניםושבעיםוחמריםשלשיםאלףוחמשמאותומכסםליהוהא
חדוששיםונפשאדםששהעשראלףומכסםליהוהשניםושלשיםנפשויתןמשהאתמכסתרו
מתיהוהלאלעזרהכהןכאשרצוהיהוהאתמשהוממחציתבניישראלאשרחצהמשהמןהאנ
שיםהצבאיםותהימחצתהעדהמןהצאןשלשמאותאלףושלשיםאלףשבעתאלפיםוחמשמא
ותובקרששהושלשיםאלףוחמריםשלשיםאלףוחמשמאותונפשאדםששהעשראלףויקחמ
שהממחצתבניישראלאתהאחזאחדמןהחמשיםמןהאדםומןהבהמהויתןאתםללויםשמר
ימשמרתמשכןיהוהכאשרצוהיהוהאתמשהויקרבואלמשההפקדיםאשרלאלפיהצבאשר
יהאלפיםושריהמאותויאמרואלמשהעבדיךנשאואתראשאנשיהמלחמהאשרבידנוול
אנפקדממנואישונקרבאתקרבןיהוהאישאשרמצאכליזהבאצעדהוצמידטבעתעגילו
כומזלכפרעלנפשתינולפנייהוהויקחמשהואלעזרהכהןאתהזהבמאתםכלכלימעשה
ויהיכלזהבהתרומהאשרהרימוליהוהששהעשראלףשבעמאותוחמשיםשקלמאתשריהא
לפיםומאתשריהמאותאנשיהצבאבזזואישלוויקחמשהואלעזרהכהןאתהזהבמאתשר
יהאלפיםוהמאותויבאואתואלאהלמועדזכרוןלבניישראללפנייהוהומקנהרבהי
הלבניראובןולבניגדעצוםמאדויראואתארץיעזרואתארץגלעדוהנההמקוםמקום
מקנהויבאובניגדובניראובןויאמרואלמשהואלאלעזרהכהןואלנשיאיהעדהלאמ
רעטרותודיבןויעזרונמרהוחשבוןואלעלהושבםונבוובעןהארץאשרהכהיהוהלפ
ניעדתישראלארץמקנההואולעבדיךמקנהויאמרואםמצאנוחןבעיניךיתןאתהארץ
הזאתלעבדיךלאחזהאלתעברנואתהירדןויאמרמשהלבניגדולבניראובןהאחיכםי
באולמלחמהואתםתשבופהולמהתנואוןאתלבבניישראלמעבראלהארץאשרנתןלהםי
הוהכהעשואבתיכםבשלחיאתםמקדשברנעלראותאתהארץויעלועדנחלאשכולויראו
אתהארץויניאואתלבבניישראללבלתיבאאלהארץאשרנתןלהםיהוהויחראףיהוהב
יוםההואוישבעלאמראםיראוהאנשיםהעליםממצריםמבןעשריםשנהומעלהאתהאדמ
האשרנשבעתילאברהםליצחקוליעקבכילאמלאואחריבלתיכלבבןיפנההקנזיויהו
שעבןנוןכימלאואחרייהוהויחראףיהוהבישראלוינעםבמדברארבעיםשנהעדתםכ
להדורהעשההרעבעינייהוהוהנהקמתםתחתאבתיכםתרבותאנשיםחטאיםלספותעוד
עלחרוןאףיהוהאלישראלכיתשובןמאחריוויסףעודלהניחובמדברושחתםלכלהעם
הזהויגשואליוויאמרוגדרתצאןנבנהלמקננופהועריםלטפנוואנחנונחלץחשים
לפניבניישראלעדאשראםהביאנםאלמקומםוישבטפנובעריהמבצרמפניישביהארץ
לאנשובאלבתינועדהתנחלבניישראלאישנחלתוכילאננחלאתםמעברלירדןוהלאה
כיבאהנחלתנואלינומעברהירדןמזרחהויאמראליהםמשהאםתעשוןאתהדברהזהאם
תחלצולפנייהוהלמלחמהועברלכםכלחלוץאתהירדןלפנייהוהעדהורישואתאיבי
ומפניוונכבשההארץלפנייהוהואחרתשבווהייתםנקיםמיהוהומישראלוהיתההא
רץהזאתלכםלאחזהלפנייהוהואםלאתעשוןכןהנהחטאתםליהוהודעוחטאתכםאשרת
מצאאתכםבנולכםעריםלטפכםוגדרתלצנאכםוהיצאמפיכםתעשוויאמרבניגדובני
ראובןאלמשהלאמרעבדיךיעשוכאשראדנימצוהטפנונשינומקננווכלבהמתנויהי
ושםבעריהגלעדועבדיךיעברוכלחלוץצבאלפנייהוהלמלחמהכאשראדנידברויצו
להםמשהאתאלעזרהכהןואתיהושעבןנוןואתראשיאבותהמטותלבניישראלויאמרמ
שהאלהםאםיעברובניגדובניראובןאתכםאתהירדןכלחלוץלמלחמהלפנייהוהונכ
בשההארץלפניכםונתתםלהםאתארץהגלעדלאחזהואםלאיעברוחלוציםאתכםונאחז
ובתככםבארץכנעןויענובניגדובניראובןלאמראתאשרדבריהוהאלעבדיךכןנעש
הנחנונעברחלוציםלפנייהוהארץכנעןואתנואחזתנחלתנומעברלירדןויתןלהם
משהלבניגדולבניראובןולחצישבטמנשהבןיוסףאתממלכתסיחןמלךהאמריואתממ
לכתעוגמלךהבשןהארץלעריהבגבלתעריהארץסביבויבנובניגדאתדיבןואתעטרת
ואתערערואתעטרתשופןואתיעזרויגבההואתביתנמרהואתביתהרןערימבצרוגדר
תצאןובניראובןבנואתחשבוןואתאלעלאואתקריתיםואתנבוואתבעלמעוןמוסבת
 אילן להב, מוות קליני
זיכוי הרבים:
פורסם בתאריך: יא' תמוז התשעז (5/7/2017)

תגובה חדשה

שם השולח
דוא"ל
תגובה
שאלת אבטחה:
איך קוראים לבן של אברהם אבינו?

רמז: יצח...

טבלאות צפנים אחרונות

מת קליני ב'
מאת המערכת
8 צפיות
נושא: מוות קליני

מת קליני א'
מאת המערכת
7 צפיות
נושא: מוות קליני

רבים בחלום
מאת המערכת
11 צפיות
נושא: מוות קליני

אילן להב, מוות קליני
מאת המערכת
14 צפיות
נושא: מוות קליני

קרולין אלבז, מוות קליני
מאת המערכת
23 צפיות
נושא: מוות קליני

מוות קליני ג'
מאת המערכת
3 צפיות
נושא: מוות קליני

הרב אלבז
מאת המערכת
9 צפיות
נושא: מוות קליני

עולם הפוך
מאת המערכת
4 צפיות
נושא: מוות קליני

ישו קליני
מאת המערכת
3 צפיות
נושא: מוות קליני

שרון נחשוני, מוות קליני
מאת המערכת
7 צפיות
נושא: מוות קליני