SOD TORAH
י' סיון התשעח (13:49)
 
מילון ארמית פורומים לוח שנה תוכנה להגהות תפילין
 «»ביאור המיליםתגובות גולשים
http://sodtorah.co.il/book.php?name=abair&page=2818f23bfaef3bde2c2ac555505918939
הדף מוצג בגירסא מבוארת עם פירושי המילים. ליד כל מילה יופיעו סוגריים מרובעים [.] עם פירושים אפשריים, למשל: בעי [ביקש, הקשה, שאל]. בנוסף בתחתית הדף יש הסבר ודוגמא למילים הקשות שבדף.

ספר הבהיר, דף א

א. אמר ר' נחוניא בן הקנה: כתוב [פלגא] אחד אומר (איוב לז, כא) ועתה לא [לית] ראו אור בהיר הוא בשחקים, וכתוב [ופלגא] אחד אומר (תהילים יח, יב) ישת חושך סתרו ואומר (תהילים צז, ב) ענן וערפל סביביו קשיא, בא הכתוב השלישי והכריע ביניהם [לקמיה] (תהילים קלט, יב) גם [האי] חשך לא [לית] יחשיך ממך ולילה כיום יאיר כחשיכה כאורה:

ב. אמר ר' ברכיה מאי [מָה] דכתיב [שְכתוב] (בראשית א, ב) והארץ היתה [נהירא] תהו ובהו מאי [מָה] משמע היתה, שכבר היתה [נהירא] תהו, ומאי תהו דבר [ביה] המתהא בני אדם, ומאי בהו, אלא תהו היתה [נהירא] וחזרה לבהו, ומאי בהו דבר [ביה] שיש בו [מנא] ממש דכתיב [שְכתוב] בהו בו [מנא] הוא:

ג. ומפני מה התחיל התורה בבי"ת כמה דאתחיל ברכה ומנלן [ומאיפה אנו יודעים] דהתורה נקראת ברכה, שנאמר (דברים לג, כג) ומלא ברכת ב' ים ודרום ירשה, ואין ים אלא תורה שנאמר (איוב יא, ט) ורחבה מני ים, מאי [מָה] ומלא ברכת ה' אלא כל מקום [דוכתא] שנאמר בי"ת הוא לשון ברכה כדאמרינן בראשית, ואין ראשית אלא חכמה שנאמר (תהילים קיא, י) ראשית חכמה יראת ה', ואין חכמה אלא ברכה שנאמר ויברך אלהים את שלמה וכתיב [וכתוב] (מלכים א ה, כו) וה' נתן חכמה לשלמה, משל למלך שהשיא את בתו לבנו ונתנה לו [הדר] בחתונה ואמר לו [ומה נפשך] עשה [הכי] בה כרצונך:

ד. ומאי דההוא ברכה לישנא דברוך הוא דילמא [אולי] לישנא דברך הוא דכתיב [שְכתוב] (ישעיה מה, כג) כי לי תכרע כל ברך, מקום [דוכתא] שכל ברך כורע, משל למה [מתיב] הדבר דומה [כוותיה] למבקשים לראות את פני המלך ואינם יודעים אנה ביתו, שואלים אנה בית המלך תחלה ואח"כ שואלים אנה המלך, לפיכך כי לי תכרע כל ברך ואפילו [וא''ר] עליונים, תשבע כל לשון:

ה. ישב ר' רחומאי ודרש מאי [מָה] דכתיב [שְכתוב] (דברים לג, כג) ומלא ברכת ה' ים ודרשה ירשה, אלא בכל מקום [דוכתא] בי"ת מבורך הוא, כי הוא המלא שנאמר ומלא ברכת ה' ומשם משקה הצריכים, ומן המלא נטלה עצה תחלה, משל למה"ד למלך שרצה לבנות פלטרין שלו בסלעים חזקים קצץ צורים וחצב סלעים ויצא לו [הדר] מעין מים גדול מים חיים, אמר המלך הואיל ויש לי מים נובעים אטע גן ואשתעשע בו [מנא] אני [אנן] וכל העולם, הה"ד (משלי ח, ל) ואהיה אצלו [עבדת] אמון ואהיה שעשועים יום יום משחקת לפניו בכל עת, אמרה תורה אלפים שנה הייתי בחיקו של הקב"ה שעשועים שנאמר יום יום, ויומו של הקב"ה אלף שנה שנאמר (תהילים צ, ד) כי אלף שנים [דילמא] בעיניך כיום אתמול כי יעבור, מכאן ואילך לעתים שנאמר בכל עת, והשאר לעולם שנאמר (ישעיה מח, ט) ותהלתי אחטם לך, מאי [מָה] ותהלתי דכתיב [שְכתוב] (תהילים קמה, ב) תהלה לדוד ארוממך, מאי [מָה] תהלה, משום דארוממך, ומאי רוממות' משום דאברכה שמך לעולם ועד:

ו. ומאי ברכה, אלא משל למה"ד למלך שנטע אילנות בגנו, ואע"פ שירדו גשמים ושואב תמיד וגם הקרקע לח ושואב תמיד צריך הוא להשקותן מן המעיין שנאמר (תהילים קיא, ו) ראשית חכמה יראת ה' שכל טוב לכל עושיהם, ואז תאמר [אלמא] שהיא חסרה כלום הרי אומר (תהילים קיא) תהלתו עומדת לעד:

ה. ז. ישב רבי אמוראי ודרש מאי [מָה] דכתיב [שְכתוב] (דברים לג, כג) ומלא ברכת ה' ים ודרום ירשה, כך [מאן] אמר משה אם תלך בחוקותיו תירש העולם הזה והעולם הבא, העולם הבא שהוא נמשל לים שנאמר (איוב יא, ט) ורחבה מני ים, והעוה"ז נמשל לדרום שנאמר (יהושע טו, יט) כי ארץ הנגב נתתני ומתרגמינן ארי ארעא דרומא:

ו. ח. ועוד [תו] למה [מתיב] הוסיף הקב"ה ה"א באברהם יותר [הוה] משאר אותיות אלא כדי שיזכו כל אבריו של אדם לחיי עולם הבא שהוא נמשל ליום, כביכול בו [מנא] נשלם הבנין דכתיב [שְכתוב] (בראשית ט, ו) כי בצלם אלהים עשה [הכי] את האדם, ואברהם בגמטריא רמ"ח כמנין אבריו של אדם:

ז. ט. מאי [מָה] דכתיב [שְכתוב] (דברים לג, כג) ירשה רש היה לו [ה"ל] לומר, אלא אפי' [אפילו] הקב"ה בכלל, והיינו [ופורתא] רש יה, למה"ד למלך שהי' לו [הדר] ב' אוצרות והקצה אחד מהם, לסוף ימים אמר לבנו טול מה שיש בשני אוצרות הללו, אמר הבן שמא לא [לית] יתן לי מה שהקצה, א"ל טול הכל, והיינו [ופורתא] דכתיב [שְכתוב] ים ודרום ירשה, ויה רש וינתן לך [זילו] הכל ולואי שתשמור דרכי:

ח. י. אמר רבי [וי''ל] בון מאי [מָה] דכתיב [שְכתוב] (משלי ח, כג) מעולם נסכתי מראש מקדמי ארץ, מאי [מָה] מעולם, שצריך להעלימו מכולי עלמא דכתיב [שְכתוב] (קהלת ג, יא) גם [האי] את העולם נתן בלבם, אל תקרא העולם אלא העלם, אמרה תורה אני [אנן] קדמתי להיות ראש לעולם שנאמר מעולם נסכתי מראש ואם תאמר [כי תימא] שמא הארץ קדמה לה ת'ל מקדמי ארץ כד"א בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ. ומאי ברא, ברא כל צרכי הכל ואח"כ אלהים, ומה כתיב [כתוב] בתריה את השמים ואת הארץ:


פירוש המילים

הערה: התרגום נעשה על ידי מחשב לכן אם לא תמצאו הגיון בפירוש כנראה שזאת טעות.

היה לו , אפי' , אמר רבי , ואם תאמר , תאמר , מאי , לו , אני , דומה , ביניהם , ועוד , כתיב , כתוב , לך , גם , יותר , לא , למה , היתה , מקום , שנים , דילמא , אצלו , דבר , בו , עשה , כך